Jídelna

od 1.září 2020 pro školní rok 2020/21 dochází k modernizaci a změně způsobu přihlašování a odhlašování na školní stravování.
Nově každý rodič při odevzdání Přihlášky ke stravování, obdrží přihlašovací údaje pro objednávání stravy prostřednictvím www.strava.cz, které bude obsahovat číslo jídelny, přihlašovací jméno a heslo. Přihlášky obdržíte v kanceláři.

Obědy budou nově přihlášeny všem strávníkům na celý měsíc dopředu a vaší povinností bude pouze odhlašování stravy z důvodu nepřítomnosti Vašeho dítěte ve škole (nemoc, zubař, dovolená) prostřednictvím Internetu nebo mobilní aplikace Strava.cz . To bude povoleno do 12:00hod předchozí den, např. bude-li žák chtít odhlásit stravu na středu, čas pro odhlášení vyprší v úterý úderem 12.hodiny. Poté již nebude možnost stravu odhlásit a máte nárok v den nepřítomnosti neodhlášenou stravu si odebrat do jídlonosiče v době 10:30 – 13:30.

Nově se mění i způsob úhrady stravy, přecházíme na bezhotovostní platební styk, a to formou Svolení k inkasu. První úhradu zálohy (700,-Kč) je potřeba uhradit v hotovosti v kanceláři ŠJ při odevzdání Přihlášky ke stravování v posledním srpnovém týdnu (v pracovní dny od 24.8. do 31.8.2020 v době od 7:00 – 15:00 hod.), aby se mohly vaše děti stravovat již od 2.září 2020. Vaší povinností je zřídit si ve vaší bance (osobně na pobočce, přes Internet nebo mobilní telefon) Svolení k inkasu pro číslo účtu:

1409329359/0800,

odkud si vedoucí jídelny pravidelně každý měsíc kolem 20.-25.dne strhne zálohovou částku na následující měsíc a případné odhlášky stravy za uplynulé období v ní budou zohledněny. Minimální limit pro inkaso činí 900,-Kč za dítě. Přehled objednané stravy a peněz uvidíte po přihlášení do systému Strava.cz.

V rámci modernizace školní jídelny, budou žáci od 2.září 2020 používat identifikační čipy na odběr stravy u výdejního okýnka (rodič bude mít přehled, zda dítě na obědy chodí). Tyto čipy si rodič zakoupí v kanceláří ŠJ společně s odevzdáním přihlášky a převzetím přihlašovacích údajů. Cena čipu je 115,-Kč, která je zálohou na celou školní docházku. V případě ukončení studia žáka bude záloha za čip vrácena společně s čipem. Při ztrátě čipu má strávník povinnost si zakoupit nový čip.

Základní škola Trnava, okr. Zlín

763 18 Trnava 242, tel. 577 988 326, IČO: 70849161

Provozní řád školní jídelny

 1. Do školní jídelny je povolen vstup pouze strávníkům (žákům, zaměstnancům školy) s platnou přihláškou ke stravování, pedagogickému dohledu a zákonným zástupcům, kteří vyzvedávají oběd nemocnému žákovi.
 1. Strávníci, kteří nemají objednaný oběd, se nesmí zdržovat ve školní jídelně. Výjimkou je objednání obědů u objednávkového stolu.
 1. Do školní jídelny je zakázáno přinášet a konzumovat potraviny a nápoje!
 1. Po přihlášení ke stravování musí strávník (zákonný zástupce) odevzdat v kanceláři školní jídelny vyplněnou přihlášku ke stravování. A po té si zakoupí stravenky.
 1. Stravenky se prodávají první tři dny v měsíci ráno před vyučováním a o velké přestávce. Stravenky si žáci razí den dopředu. Pokud nejsou přítomni ve škole, mohou si narazit ráno do 7,30 hod. – nepřítomnost doloží omluvenkou. Strávníci, kteří onemocní, si mohou oběd odhlásit do 7,30 hod. na tel. 577 988 066 nebo žáci (zákonní zástupci) mají možnost si oběd vyzvednout do jídlonosiče, a to pouze první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole (Vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb., v posledním znění). Ve dnech nepřítomnosti ve škole nemají žáci nárok na zvýhodněnou cenu školního stravování.
 1. Obědy se ve školní jídelně vydávají v době od 11,00 do 13,30 hodin.
 1. Žáci přicházejí do jídelny ze šatny, kde si odložili tašky a jiné školní pomůcky. Vyučující odvádí žáky před vchod do jídelny. Žáci podle pokynů vyučujícího spořádaně vstupují do objektu školní jídelny.
 1. Vyučující předává žáky učiteli, který má ve školní jídelně dohled.
 1. Strávníci se zařadí do řady čekajících. Při čekání na výdej oběda dodržují pravidla slušného chování, při jídle navíc pravidla slušného stolování.
 1. Hlavní jídlo je vydáváno po odevzdání stravenky. V případě, že žák stravenku ztratil, ohlásí tuto skutečnost vedoucí školní jídelny nebo vedoucí kuchařce. Jídlo mu bude vydáno až po vydání obědů ostatním žákům a jiným strávníkům, kteří předložili stravenky. Stejný způsob se uplatňuje i v případě, že žák ponechal stravenku doma. Vedoucí školní jídelny nebo kuchařka zkontroluje zda strávník má oraženou objednávku na ten den a pak je mu vydán oběd. Nebyl-li oběd objednán, nebude vydán!
 1. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu a vsedě, dodržujeme zásady stolování. Je zakázáno vynášet oběd ze školní jídelny.
 1. Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů, odchodu z jídelny. Dbá na jejich bezpečnost. Dojde-li k znečištění podlahy nebo stolu, učiní nutná opatření, aby nedošlo k úrazu. Znečištění nahlásí pracovnicím školní jídelny, které ihned provedou úklid.
 1. Úraz mají strávníci povinnost ihned nahlásit pedagogickému dohledu. Dojde-li k úrazu strávníků, poskytne pedagogický dohled (pracovníci jídelny) první pomoc. Pedagogický dohled zajistí zápis v knize úrazů. Záznam o úrazu vyhotoví škola v případě, pokud úraz nesplňuje podmínky § 2 vyhlášky o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů č. 64/2005 Sb., v posledním znění.
 1. Oběd se objednává den dopředu oražením POUKÁZKY A OBJEDNÁVKY, objednávka je zanechána v nádobě a následující den se podle počtu objednávek vaří oběd. Jídelníček je vyvěšen ve školní jídelně a na webových stránkách. Pokud nebude mít strávník oběd objednaný den dopředu (pouze po nemoci do 7,30 hod. ráno daného dne), oběd nemůže být vydán.
 1. Platnost stravenek je od 1.9. do 30.6. příslušného školního roku, pokud není oznámena změna platnosti kvůli změně ceny stravenek.

V Trnavě dne 1.9.2017                              Mgr. Helena Vývodová, ředitelka školy

 

 

 

 

Uložit

Comments are closed.