Řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny – 2022-2023

Základní škola Trnava, okr. Zlín

763 18 Trnava 242, tel. 577 988 326, IČO: 70849161

Provozní řád školní jídelny

1. Do školní jídelny je povolen vstup pouze strávníkům (žákům,
zaměstnancům školy) s platnou přihláškou ke stravování,
pedagogickému dohledu a zákonným zástupcům, kteří vyzvedávají
oběd nemocnému žákovi.
2. Strávníci, kteří nemají objednaný oběd, se nesmí zdržovat ve školní
jídelně.
3. Do školní jídelny je zakázáno přinášet a konzumovat potraviny a
nápoje!
4. Po přihlášení ke stravování musí strávník (zákonný zástupce)
odevzdat v kanceláři školní jídelny vyplněnou přihlášku ke
stravování. A po té si zakoupí identifikační čip, který strávníkovi slouží
až do konce 9. ročníku. Čip je zálohovaný, po ukončení 9. ročníku
strávníkovi (zákonnému zástupci) bude záloha vrácena po odevzdání
čipu. Při ztrátě čipu se záloha nevrací a čip musí být zakoupen nový.
5. Při prvním přihlášení ke stravování, rodič obdrží přihlašovací údaje
pro objednávání stravy prostřednictvím www.strava.cz, které budou
obsahovat číslo jídelny, přihlašovací jméno a heslo.
Obědy budou nově přihlášeny strávníkům na celý měsíc dopředu a
povinností rodičů je pouze odhlašování stravy z důvodu
nepřítomnosti dítěte ve škole, prostřednictvím Internetu nebo
mobilní aplikace strava.cz. Odhlášení nebo přihlášení bude povoleno
do 12:00 hod. předchozího dne. Poté již nebude možnost stravu
odhlásit a máte nárok v den nepřítomnosti neodhlášenou stravu si
odebrat do jídlonosiče v době od 10:30 – 10:45 hod. nebo od 12:30-
13:00 hod. – po předchozí telefonické domluvě na tel.čísle
577988066.
(Vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb., v posledním znění).
Ve dnech nepřítomnosti ve škole nemají žáci nárok na zvýhodněnou
cenu školního stravování.

6. Přecházíme na bezhotovostní platební styk, a to formou svoleni
k inkasu pro číslo školního účtu: 1409329359/0800. Vedoucí školní
jídelny si pravidelně každý měsíc kolem 20. – 25. dne strhne
zálohovou částku na následující měsíc a případné odhlášky stravy za
uplynulé období v ní budou zohledněny. Maximální limit pro inkaso
činí 1000,- Kč za dítě. Přehled objednané stravy a peněz uvidí rodiče
po přihlášení do systému strava.cz.
7. Obědy se ve školní jídelně vydávají v době od 10,30 do 13,00 hodin.
8. Žáci přicházejí do jídelny ze šatny, kde si odložili tašky a jiné školní
pomůcky. Vyučující odvádí žáky před vchod do jídelny. Žáci podle
pokynů vyučujícího spořádaně vstupují do objektu školní jídelny.
9. Vyučující předává žáky učiteli, který má ve školní jídelně dohled.
10. Strávníci se zařadí do řady čekajících. Při čekání na výdej oběda
dodržují pravidla slušného chování, při jídle navíc pravidla slušného
stolování.
11. Hlavní jídlo je vydáváno nově od 2. září 2020 u výdejního okýnka po
použití identifikačního čipu. V případě, že žák identifikační čip
zapomene, ohlásí tuto skutečnost vedoucí školní jídelny nebo vedoucí
kuchařce. Jídlo mu bude vydáno až po vydání obědů ostatním žákům
a jiným strávníkům, kteří použili čip. Vedoucí školní jídelny nebo
kuchařka odkontroluje zda strávník má objednávku na ten den a pak
je mu vydán oběd. Nebyl-li oběd objednán, nebude vydán!
12. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu a vsedě, dodržujeme zásady
stolování. Je zakázáno vynášet oběd ze školní jídelny.
13. Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do
jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně
příborů, odchodu z jídelny. Dbá na jejich bezpečnost. Dojde-li
k znečištění podlahy nebo stolu, učiní nutná opatření, aby nedošlo
k úrazu. Znečištění nahlásí pracovnicím školní jídelny, které ihned
provedou úklid.

14. Úraz mají strávníci povinnost ihned nahlásit pedagogickému dohledu.
Dojde-li k úrazu strávníků, poskytne pedagogický dohled (pracovníci
jídelny) první pomoc. Pedagogický dohled zajistí zápis v knize úrazů.
Záznam o úrazu vyhotoví škola v případě, pokud úraz nesplňuje
podmínky § 2 vyhlášky o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů č.
64/2005 Sb., v posledním znění.
15. Oběd se odhlašuje nebo objednává den dopředu do 12:00 hod. na
www.strava.cz a následující den se podle počtu objednávek vaří
oběd. Jídelníček je vyvěšen ve školní jídelně a na www.strava.cz.
Pokud nebude mít strávník oběd objednaný den dopředu oběd
nemůže být vydán.
16. Řídíme se pokyny KHS Zlín, dle aktuální epidemiologické situace.

V Trnavě dne 1. 9. 2022

Mgr. Helena Vývodová

 

 

 

Comments are closed.