Řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny

Základní škola Trnava, okr. Zlín

763 18 Trnava 242, tel. 577 988 326, IČO: 70849161

Provozní řád školní jídelny

 1. Do školní jídelny je povolen vstup pouze strávníkům (žákům, zaměstnancům školy) s platnou přihláškou ke stravování, pedagogickému dohledu a zákonným zástupcům, kteří vyzvedávají oběd nemocnému žákovi.

 

 1. Strávníci, kteří nemají objednaný oběd, se nesmí zdržovat ve školníjídelně.

 

 1. Do školní jídelny je zakázáno přinášet a konzumovat potraviny a nápoje!

 

 1. Po přihlášení ke stravování musí strávník (zákonný zástupce) odevzdat v kanceláři školní jídelny vyplněnou přihlášku ke stravování. A po té si zakoupí identifikační čip, který strávníkovi slouží až do konce 9. ročníku. Čip je zálohovaný, po ukončení 9. ročníku strávníkovi (zákonnému zástupci) bude záloha vrácena po odevzdání čipu. Při ztrátě čipu se záloha nevrací a čip musí být zakoupen nový.

 

 1. Při prvním přihlášení ke stravování, rodič obdrží přihlašovací údaje pro objednávání stravy prostřednictvím strava.cz, které budou obsahovat číslo jídelny, přihlašovací jméno a heslo.

Obědy budou nově přihlášeny strávníkům na celý měsíc dopředu a povinností rodičů je pouze odhlašování stravy z důvodu nepřítomnosti dítěte ve škole, prostřednictvím Internetu nebo mobilní aplikace strava.cz. Odhlášení nebo přihlášení bude povoleno do 12:00 hod. předchozího dne. Poté již nebude možnost stravu odhlásit a máte nárok v den nepřítomnosti neodhlášenou stravu si odebrat do jídlonosiče v době od 10:30 – 13:30 hod.

(Vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb., v posledním znění). Ve dnech nepřítomnosti ve škole nemají žáci nárok na zvýhodněnou cenu školního stravování.

 

 1. Přecházíme na bezhotovostní platební styk, a to formou svoleni k inkasu pro číslo školního účtu: 1409329359/0800. Vedoucí školní jídelny si pravidelně každý měsíc kolem 20. – 25. dne strhne zálohovou částku na následující měsíc a případné odhlášky stravy za uplynulé období v ní budou zohledněny. Maximální limit pro inkaso činí 900,- Kč za dítě. Přehled objednané stravy a peněz uvidí rodiče po přihlášení do systému strava.cz.

 

 1. Obědy se ve školní jídelně vydávají v době od 10,30 do 13,30 hodin.

 

 1. Žáci přicházejí do jídelny ze šatny, kde si odložili tašky a jiné školní pomůcky. Vyučující odvádí žáky před vchod do jídelny. Žáci podle pokynů vyučujícího spořádaně vstupují do objektu školní jídelny.

 

 1. Vyučující předává žáky učiteli, který má ve školní jídelně dohled.

 

 1. Strávníci se zařadí do řady čekajících. Při čekání na výdej oběda dodržují pravidla slušného chování, při jídle navíc pravidla slušného stolování.

 

 1. Hlavní jídlo je vydáváno nově od 2. září 2020 u výdejního okýnka popoužití identifikačního čipu. V případě, že žák identifikační čip zapomene, ohlásí tuto skutečnost vedoucí školní jídelny nebo vedoucí kuchařce. Jídlo mu bude vydáno až po vydání obědů ostatním žákům a jiným strávníkům, kteří použili čip. Vedoucí školní jídelny nebo kuchařka zkontrolujezda strávník má objednávku na ten den a pak je mu vydán oběd. Nebyl-li oběd objednán, nebude vydán!

 

 1. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu a vsedě, dodržujeme zásady stolování. Je zakázáno vynášet oběd ze školní jídelny.

 

 1. Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů, odchodu z jídelny. Dbá na jejich bezpečnost. Dojde-li k znečištění podlahy nebo stolu, učiní nutná opatření, aby nedošlo k úrazu. Znečištění nahlásí pracovnicím školní jídelny, které ihned provedou úklid.

 

 1. Úraz mají strávníci povinnost ihned nahlásit pedagogickému dohledu. Dojde-li k úrazu strávníků, poskytne pedagogický dohled (pracovníci jídelny) první pomoc. Pedagogický dohled zajistí zápis v knize úrazů. Záznam o úrazu vyhotoví škola v případě, pokud úraz nesplňuje podmínky § 2 vyhlášky o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů č. 64/2005 Sb., v posledním znění.

 

 1. Oběd se odhlašuje nebo objednává den dopředu do 12:00 hod. na www.strava.cz a následující den sepodle počtu objednávek vaří oběd.Jídelníček je vyvěšen ve školní jídelně a na www.strava.cz. Pokud nebude mít strávník oběd objednaný den dopředu oběd nemůže být vydán.

 

 1. Řídíme se pokyny KHS Zlín, dle aktuální epidemiologické situace.

 

 

V Trnavě dne 1.9.2020

 

Mgr. Helena Vývodová,ředitelka školy

 

 

Comments are closed.